นายกเทศมนตรีตำบลบ้านข่า
nakok.jpg

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

รายงานผลการปฏิบัติงาน 55

 วารสารรายงานกิจการประจำปี 2555
สามารถคลิกเพื่อดาวน์โหลด

เว็บไซต์หน่วยงานใกล้เคียง

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

เว็บไซต์เพื่อนบ้าน

เว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เขต อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Who's Online
เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้418
mod_vvisit_counterเมื่อวาน277
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1205
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน1738
mod_vvisit_counterเดือนนี้6545
mod_vvisit_counterก่อนเดือนนี้9428
mod_vvisit_counterทั้งหมด350558
Polls
เทศบาลตำบลบ้านข่า ควรปรับปรุง?
 

alt     

   -  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับสมัครเด็กอายุ 3 ขวบเพื่อเข้าเตรียมความพร้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   -    แผนงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านข่า  ประจำปีงบประมาณ 2554   
   

.............................................................................................................................................................................................           

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านข่า ตั้งอยู่ 217 หมู่ที่ 1  เทศบาลตำบลบ้านข่า  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม
          ความเป็นมา
               
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านข่า ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.2521  ต่อมาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านข่า ได้รับการถ่ายโอนจากกรมพัฒนาชุมชนในปี พ.ศ.2547 อยู่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่า  เมื่อปี  พ.ศ. 2547 โดย เทศบาลตำบลบ้านข่า ได้ประกาศจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านข่า  ตามนโยบายการกระจายอำนาจของรัฐบาล ให้แก่ อปท. ตาม พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 30 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายการถ่ายโอนการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ ให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการโดยในปีการศึกษา 2544 
          ปรัชญา Philosophy
                ปัญญาดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม
        
คำขวัญ Slogan
                 เด็กเล็กเบิกบาน       พัฒนาการรอบด้าน
                 มารยาทงดงาม        ประสานงานชุมชน
                 น้อมนำพัฒนา        ก้าวหน้ากว้างไกล
         วิสัยทัศน์ Vision
                เด็กเล็กเบิกบาน  มาตรฐานเป็นเลิศ  ความรู้บรรเจิด  เชิดชูคุณธรรม
         พันธกิจ Mission
                1.จัดประสบการณ์ส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านของเด็ก
                2. ส่งเสริมโภชนาการของเด็ก
                3. สนับสนุนการจัดกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
                4. ปลูกฝังคุณธรรมและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

                                                 บุคลากรภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านข่า
                            1. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย     ชาย 1 คน     หญิง 5 คน
                  1. นางชลิตา  ฟ้าสาร                  ตำแหน่ง    หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านข่า
                  2. นางผ่องพรรณ   หาญสุโพธิ์     ตำแหน่ง    ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
                  3. นางวิไลวรรณ   ยะภักดี           ตำแหน่ง    ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
                  4. นางสาวคุณิตา  ยะภักดี           ตำแหน่ง    ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
                  5. นายกรอบชัย    ยะภักดี           ตำแหน่ง    ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
                  6. นางวาสนา   คำใบ                  ตำแหน่ง    ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
                         2. แม่ครัว
                             นางอนงค์  สายอุราช
                         3. แม่บ้าน
                            นางน้อมจิต  ขันทะชา
             

                                           รายชื่อคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

          1.นายนิกร คำใบ                                  กำนันเทศบาลตำบลบ้านข่า               ประธานกรรมการ
          2.นายดิฐพงศ์   ตาระบัตร                    ปลัดเทศบาลตำบลบ้านข่า                 รองประธานกรรมการ
         3.นายชิน  ทีสุกะ                                  ผู้ทรงคุณวุฒิ                                      กรรมการ 
         4.นายกลไกร    คะปัญญา                    ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1                               กรรมการ 
         5.นางกงใจ ยะภักดี                              ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน                  กรรมการ
        6.นายสุชาติ  งามสนิท                        ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน                   กรรมการ
        7.นางสาวพิกุลทอง  ยะภักดี                ครูชำนาญการพิเศษ                           กรรมการ
        8.นายโกสีย์  สุวรรณมาโจ                   ครูชำนาญการพิเศษ                           กรรมการ 
        9.นางผ่องพรรณ   หาญสุโพธิ์             ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย กรรมการ
      10.นางชลิตา  ฟ้าสาร                          ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ฯ                               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
      11.นางสาวศรินทร  ขันทะชา               นักวิชาการศึกษา                                  กรรมการและเลขานุการ

                  กิจกรรมการเรียนการสอน 
                        หลักสูตรการพัฒนาและการให้บริการ
                          1. จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรก่อนประถมศึกษาของกรมวิชาการศึกษา
                          2. จัดการเรียนการสอนตามแนวทางปฏิบัติของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
                          3. จัดการเรียนการสอนตามแนวทางที่สอดคล้องกับชุมชนและเทศบาลตำบลบ้านข่า
                การจัดทำแผนพัฒนาการเด็ก
                       - การจัดทำแผนพัฒนาเป็นหน่วยการเรียนรู้  มีการวัดผล ประเมินผล หลังทำกิจกรรม และเก็บผลงานของเด็ก เพื่อจัดทำเป็นแฟ้มผลงาน และการสื่อสารผู้ปกครองถึงพัฒนาการเด็ก
               กิจกรรมประจำวัน
                      - กิจกรรมรับส่งเด็ก
                      - กิจกรรมเคารพธงชาติ หรือกิจกรรมหน้าเสาธง
                      - กิจกรรมการตรวจสุขภาพ
                      - กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  
                       - กิจกรรมฝึกความพร้อม
                      - กิจกรรมรับประทานอาหารกลางวัน ดื่มน้ำ แปรงฟัน               
                       - สวดมนต์ก่อนนอน นอนพักผ่อน
                       - กิจกรรมเก็บที่นอน ทำความสะอาดร้างกาย เปลี่ยนเครื่องแต่งกาย
                      - การรับประทานอาหารว่าง พร้อมการเตรียมตัวกลับบ้าน
               โครงการของศูนย์ฯ      
                    • โครงการประชุมผู้ปกครอง
                    • โครงการเยี่ยมบ้านเด็ก
                    • โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น
                    • โครงการหนูน้อยนาฏศิลป์
                    • โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
                    • โครงการปลูกฝังออมประหยัด
                    • โครงการศูนย์เด็กอ่อนหวาน
                    • โครงการนั่งสมาธิก่อนเข้าห้องเรียน 
                    • โครงการพลังครอบครัวร่วมทำความดีเพื่อสร้างสรรค์สังคม
                    • กิจกรรม
                    • กิจกรรมวันเข้าพรรษา
                    • กิจกรรมวันแม่
                    • กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ (เต้นแอโรบิค)
                    • กิจกรรมวันลอยกระทง
                    • กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่
                    •  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

      รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
              1. รางวัลชมเชยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ. 2547
              2.รางวัลชมเชยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ. 2549
              3.รางวัลชมเชยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ. 2551

      แผนงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านข่า
            1. ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ
                      1.1 โครงการศึกษาดูงานผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
                      1.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
            2. ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
                     2.1ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
            3.ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร
                     3.1 โครงการประชุมผู้ปกครอง
                     3.2โครงการเยี่ยมบ้านเด็ก
                     3.3โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น
                     3.4โครงการหนูน้อยนาฏศิลป์
                     3.5โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
                     3.6โครงการปลูกฝังออมประหยัด
                     3.7โครงการศูนย์เด็กอ่อนหวาน
                     3.8 โครงการพลังครอบครัวร่วมทำความดีเพื่อสร้างสรรค์สังคม
                     3.9โครงการนั่งสมาธิก่อนเข้าห้องเรียน  
            4. ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน
                     4.1 ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนละ 1 ครั้ง
                     4.2 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาภาคเรียนละ 1 ครั้ง

 


 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฏาคม 2011 เวลา 08:55 น.)

 
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านข่า

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยว

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

หนังสือพิมพ์